รายละเอียดตัวชี้วัด และแบบฟอร์มการรายงาน

KPI Templateตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ พร. พ.ศ.2562-2564 word ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ พร. พ.ศ.2562-2564 PDF KPI Template แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ปี งป.62-64 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์ พร.ปี ...

รายงานผลการตรวจเยี่ยม(Site visit)การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ ๖๑ ของ นขต.พร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.(เว้น ศปก.ทร.)

รายงานผลการตรวจเยี่ยม(Site visit)การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ ๖๑ ของ นขต.พร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.(เว้น ศปก.ทร.)