ขอส่งสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการรับบริการทางการแพทย์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 รพ.ทหารเรือ กรุงเทพ

ขอส่งสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการรับบริการทางการแพทย์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 รพ.ทหารเรือ กรุงเทพ