เอกสารบรรยายการทบทวนและเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน พร.(10 ก.ค.63)

1-บรรยายการควบคุมภายใน-100763-3ดาวน์โหลด 2-บรรยายควบคุมภายใน-3ดาวน์โหลด 3-การควบคุมภายใน-63-3ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัดและแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ พร. ปีงป.63

1.รายงานตัวชี้วัดงป.63ดาวน์โหลด 3.รายงานตัวชี้วัดโครงการและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ-พร.-63_170563ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ซ้อมความเข้าใจแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของ พร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

แบบประเมินการควบคุมภายใน-แบบ-ปม.ดาวน์โหลด บันทึกข้อความซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการควบคุมภายใน-ทร.ดาวน์โหลด แบบรายงานการติดตามประเมินผลการควบุมภายใน-แบบติดตาม-ปค.๕ดาวน์โหลด ตัวอย่าง-แบบติดตาม-ปค.๕ดาวน์โหลด รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุม ...

แบบฟอร์มการประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารเรือ *(NMD Excellent Center Assessment)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบรายงานแบบประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารเรือดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร.ประจำปี งป.๖๓

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร.ประจำปี งป.63

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด ความก้าวหน้า และความสำเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ พร.ปี งป.62

รายงานตัวชี้วัดงป.62ดาวน์โหลด รายงาน ตัวชี้วัดโครงการและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ปี 62ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ พร.ดาวน์โหลด