หลักมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (กระทรวงการคลัง) พ.ศ.๒๕๖๑

หลักมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (กระทรวงการคลัง) พ.ศ.๒๕๖๑ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการจัดทำรายงาน การควบคุมภายในของ พร. งป.62

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในดาวน์โหลด แบบสอบถามการควบคุมภายในรายด้าน พร. งป.62ดาวน์โหลด รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)ดาวน์โหลด แบบสอบถามย่อยในการปฏิตามแผนบริการทางการแพทย์ พร. งป.๖๒ดาวน์โหลด รายงานการประเมินองค์ประกอบขอ ...

ผลการดำเนินการและผลลัพธ์ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารเรือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผลการดำเนินการและผลลัพธ์ตัวชี้วัดตามแผนdownload ผลการดำเนินการและผลลัพธ์ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารเรือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายละเอียดตัวชี้วัด และแบบฟอร์มการรายงาน

KPI Templateตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ พร. พ.ศ.2562-2564 word ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ พร. พ.ศ.2562-2564 PDF KPI Template แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ปี งป.62-64 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์ พร.ปี ...