แบบฟอร์มการจัดทำรายงาน การควบคุมภายในของ พร. งป.62

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในดาวน์โหลด แบบสอบถามการควบคุมภายในรายด้าน พร. งป.62ดาวน์โหลด รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)ดาวน์โหลด แบบสอบถามย่อยในการปฏิตามแผนบริการทางการแพทย์ พร. งป.๖๒ดาวน์โหลด รายงานการประเมินองค์ประกอบขอ ...

ผลการดำเนินการและผลลัพธ์ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารเรือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผลการดำเนินการและผลลัพธ์ตัวชี้วัดตามแผนdownload ผลการดำเนินการและผลลัพธ์ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารเรือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑