แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ซ้อมความเข้าใจแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของ พร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

Comments are closed.