แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ซ้อมความเข้าใจแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของ พร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *