รายงานผลการตรวจเยี่ยม(Site visit)การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ ๖๑ ของ นขต.พร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.(เว้น ศปก.ทร.)

รายงานผลการตรวจเยี่ยม(Site visit)การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ ๖๑ ของ นขต.พร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.(เว้น ศปก.ทร.)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *