รายงานผลการตรวจเยี่ยม(Site visit)การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ ๖๑ ของ นขต.พร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.(เว้น ศปก.ทร.)

รายงานผลการตรวจเยี่ยม(Site visit)การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ ๖๑ ของ นขต.พร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.(เว้น ศปก.ทร.)

Comments are closed.