แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร.ประจำปี งป.๖๓

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร.ประจำปี งป.63

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด ความก้าวหน้า และความสำเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ พร.ปี งป.62

รายงานตัวชี้วัดงป.62ดาวน์โหลด รายงาน ตัวชี้วัดโครงการและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ปี 62ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ พร.ดาวน์โหลด

หลักมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (กระทรวงการคลัง) พ.ศ.๒๕๖๑

หลักมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (กระทรวงการคลัง) พ.ศ.๒๕๖๑ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการจัดทำรายงาน การควบคุมภายในของ พร. งป.62

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในดาวน์โหลด แบบสอบถามการควบคุมภายในรายด้าน พร. งป.62ดาวน์โหลด รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)ดาวน์โหลด แบบสอบถามย่อยในการปฏิตามแผนบริการทางการแพทย์ พร. งป.๖๒ดาวน์โหลด รายงานการประเมินองค์ประกอบขอ ...