แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี งป.๖๔

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน-ทร.-ประจำปี-งป.๖๔ดาวน์โหลด ความสัมพันธ์ดาวน์โหลด ความสัมพันธ์-แบบ-ปม.กับ-ปค.5ดาวน์โหลด แบบติดตาม-ปค.๕ดาวน์โหลด แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-ดาวน์โหลด แบบประเมินการควบคุมภายใน-แบบ-ปม ...

แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัด ประจำปี งป.๖๔(แบบฟอร์มที่ ๑) และ แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ พร.(แบบฟอร์มที่ ๒)

1.แบบฟอร์มที่-1.รายงานตัวชี้วัดงป.64ดาวน์โหลด 2.แบบฟอร์มที่-2.รายงานตัวชี้วัดโครงการและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ-พร.-64ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการรายงานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ พร. เกี่ยวข้องเดือน มี.ค.64

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ-ที่เกี่ยวข้องกับ-พร.-เดือน-มี.ค.๖๔ดาวน์โหลด สำเนาข่าวดาวน์โหลด

การประเมินผลการปฏิบัติงานกำลังพล ทร.

การประเมินผลการปฏิบัติงานกำลังพล ทร. 1.-ความรู้-การประเมินผลการปฏิบัติงานกำลังพล-ทร.ดาวน์โหลด 2.-แนวทาง-การประเมินผลการปฏิบัติงานกำลังพล-ทร.-ผอ.กวป.สพพ.ทร.ดาวน์โหลด 3.-ความรู้-การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน-กพร.ดาวน์โหลด

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ พร. เกี่ยวข้อง

ผนวก-ข-แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย-ผบ.ทร.64ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายฯปี-งป.64ที่เกี่ยวข้องกับ-พร.ดาวน์โหลด

ร่างมาตรฐานโรงพยาบาลทุติยภูมิ กองทัพเรือ

บทนำ-ร่างมาตรฐานโรงพยาบาลทุติยภูมิ-กรมแพทย์ทหารเรือดาวน์โหลด ร่างมาตรฐานโรงพยาบาลทุติยภูมิ-กรมแพทย์ทหารเรือดาวน์โหลด