แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัด ประจำปี งป.๖๔(แบบฟอร์มที่ ๑) และ แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ พร.(แบบฟอร์มที่ ๒)

1.แบบฟอร์มที่-1.รายงานตัวชี้วัดงป.64ดาวน์โหลด 2.แบบฟอร์มที่-2.รายงานตัวชี้วัดโครงการและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ-พร.-64ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการรายงานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ พร. เกี่ยวข้องเดือน มี.ค.64

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ-ที่เกี่ยวข้องกับ-พร.-เดือน-มี.ค.๖๔ดาวน์โหลด สำเนาข่าวดาวน์โหลด

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ พร. เกี่ยวข้อง

ผนวก-ข-แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย-ผบ.ทร.64ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายฯปี-งป.64ที่เกี่ยวข้องกับ-พร.ดาวน์โหลด

ร่างมาตรฐานโรงพยาบาลทุติยภูมิ กองทัพเรือ

บทนำ-ร่างมาตรฐานโรงพยาบาลทุติยภูมิ-กรมแพทย์ทหารเรือดาวน์โหลด ร่างมาตรฐานโรงพยาบาลทุติยภูมิ-กรมแพทย์ทหารเรือดาวน์โหลด

ขอให้หน่วยส่งผลตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ งป.63 และ ตามแผนยุทธศาสตร์ พร.งป.63

หนังสือ ศพส.พร. ที่ 135/63 ลง 12 พ.ค.63ดาวน์โหลด หนังสือ ศพส.พร.ที่ 50/63 ลง 23 ม.ค.63ดาวน์โหลด แบบฟอร์มที่ 1 รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ งป.63ดาวน์โหลด แบบฟอร์มที่ 2 รายงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ฯงป.63ดาวน์โหลด แบบฟอร์มที่ 3 รายงานต ...