ขอให้หน่วยส่งผลตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ งป.63 และ ตามแผนยุทธศาสตร์ พร.งป.63

หนังสือ ศพส.พร. ที่ 135/63 ลง 12 พ.ค.63ดาวน์โหลด หนังสือ ศพส.พร.ที่ 50/63 ลง 23 ม.ค.63ดาวน์โหลด แบบฟอร์มที่ 1 รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ งป.63ดาวน์โหลด แบบฟอร์มที่ 2 รายงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ฯงป.63ดาวน์โหลด แบบฟอร์มที่ 3 รายงานต ...

เอกสารบรรยายการทบทวนและเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน พร.(10 ก.ค.63)

1-บรรยายการควบคุมภายใน-100763-3ดาวน์โหลด 2-บรรยายควบคุมภายใน-3ดาวน์โหลด 3-การควบคุมภายใน-63-3ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัดและแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ พร. ปีงป.63

1.รายงานตัวชี้วัดงป.63ดาวน์โหลด 3.รายงานตัวชี้วัดโครงการและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ-พร.-63_170563ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ซ้อมความเข้าใจแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของ พร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

แบบประเมินการควบคุมภายใน-แบบ-ปม.ดาวน์โหลด บันทึกข้อความซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการควบคุมภายใน-ทร.ดาวน์โหลด แบบรายงานการติดตามประเมินผลการควบุมภายใน-แบบติดตาม-ปค.๕ดาวน์โหลด ตัวอย่าง-แบบติดตาม-ปค.๕ดาวน์โหลด รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุม ...

แบบฟอร์มการประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารเรือ *(NMD Excellent Center Assessment)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบรายงานแบบประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารเรือดาวน์โหลด