ซ้อมความเข้าใจแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของ พร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

บันทึกข้อความซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการควบคุมภายใน-ทร.ดาวน์โหลด รายงานการติดตามประเมินปลการควบุมภายใน-แบบติดตาม-ปค.๕ดาวน์โหลด ตัวอย่าง-แบบติดตาม-ปค.๕ดาวน์โหลด รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน-แบบติดตาม-ปค.๕ดาวน์โหลด แบบประเมินการคว ...

แบบฟอร์มการประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารเรือ *(NMD Excellent Center Assessment)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบรายงานแบบประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารเรือดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด ความก้าวหน้า และความสำเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ พร.ปี งป.62

รายงานตัวชี้วัดงป.62ดาวน์โหลด รายงาน ตัวชี้วัดโครงการและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ปี 62ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ พร.ดาวน์โหลด