แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด ความก้าวหน้า และความสำเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ พร.ปี งป.62

รายงานตัวชี้วัดงป.62ดาวน์โหลด รายงาน ตัวชี้วัดโครงการและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ปี 62ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ พร.ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการจัดทำรายงาน การควบคุมภายในของ พร. งป.62

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในดาวน์โหลด แบบสอบถามการควบคุมภายในรายด้าน พร. งป.62ดาวน์โหลด รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)ดาวน์โหลด แบบสอบถามย่อยในการปฏิตามแผนบริการทางการแพทย์ พร. งป.๖๒ดาวน์โหลด รายงานการประเมินองค์ประกอบขอ ...