ศูนย์พัฒนาขีดสมรรถนะ
กรมแพทย์ทหารเรือ (ศพส.พร)

NMD PERFORMANCE DEVELOPMENT CENTER

10

ติดต่อเรา

  • 504/54 ชั้น 3 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ
    ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 10600
  • policy.nmd@gmail.com
  • โทร 52767 41429

ศูนย์พัฒนาขีดสมรรถนะ กรมแพทย์ทหารเรือ